Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Rodzic w mieście” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 28A/26, 00-547 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 7010719498, REGON: 36844493800000, KRS: 0000697187.

Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Jako administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
Fundacja przetwarza dane osób, które:
– Zapisały się do newslettera Fundacji;
– Wzięły udział w wydarzeniach Fundacji wymagających rejestracji;
– Przekazały darowiznę na rzecz Fundacji;
– Skontaktowały się z Fundacją za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rodzicwmiescie.pl.

Zakres gromadzonych i analizowanych przez Fundację danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o udziale w akcjach oraz podpisanych petycjach, informacje o udzielonym wsparciu finansowym, informacje o otwieraniu wysłanych maili. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

Dane gromadzone za pośrednictwem stron Fundacji “Rodzic w mieście”

Wszystkie dane, gromadzone podczas wizyty na naszych stronach www (rodzicwmiescie.pl, blog.rodzicwmiescie.pl, zmaluchem.pl, kulturaodkolyski.pl, pracujeiwychowuje.pl, ulicedladzieci.pl) zbierane są w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszymi stronami i serwisami Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy korzystają z naszych stron i serwisów anonimowo, nie wymagamy rejestracji i nie dokonujemy identyfikacji.
Informacje i dane pochodzące z anonimowych ankiet umieszczanych na naszych stronach są zbierane i analizowane wyłącznie w celu badania zagadnień i problemów związanych z działalnością naszej Fundacji.
W przypadku akcji i wydarzeń, prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji. Uczestnikowi akcji zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane osób aplikujących o pracę i wolontariat

Fundacja może gromadzić dane osób, które aplikują na stanowiska wolontariuszy i pracowników Fundacji. W przypadku rekrutacji stosowana jest zasada adekwatności – gromadzimy jedynie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Są to:

  • imię i nazwisko,
  • dane teleadresowe, niezbędne do kontaktu
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podczas rekrutacji Fundacja nie gromadzi skanów dowodów osobistych. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą w odpowiednio zabezpieczonych systemach IT. Fundacja zobowiązuje się do usuwania danych w okresie do 30 dni od daty ich otrzymania.
Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu
Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenach rodzicwmiescie.pl oraz zmaluchen.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@rodzicwmiescie.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.